Házirend

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ által működtetett Civil Ház az előre jelzet foglalkozások céljára lefoglalt időpontban helyiségeivel, szolgáltatásaival a város civil és nyugdíjas szervezeteinek művelődési, társasági igényeinek kielégítése céljából rendelkezésre áll.
 • Az intézményegységben minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania. 
 • A termeket igénybe vevő civil és nyugdíjas szervezetek tagjainak kötelessége betartani a házirendet, a tűz és balesetvédelmi szabályzatokat.
 • Az intézmény használói egymás kölcsönös tiszteletben tartásával csak a közösségi kulturális jelleggel összefüggő, jogszabályt és közerkölcsöt nem sértő tevékenységet folytathatnak!
 • Az intézményben a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírása alapján szigorúan TILOS A DOHÁNYZÁS! 
 • Az intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke. A hivatalos gondnok minden bejelentett társas esemény után átveszi a Civil Házat, ami azt jelenti, hogy minden helységet (terem, mellékhelység, konyha, tornaterem, folyosó, közös helység) egyenként szemrevételez. A szemle végén a hivatalos gondnok állapítja meg, hogy a termek rendeltetésszerűen voltak-e használva és a kiadott termek az átvételkor kapott  eredeti állapotukba lettek-e visszaállítva, vagyis tiszták, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak-e. Amennyiben a hivatalos gondnok, úgy állapítja meg, hogy a termek tisztasága nem megfelelő, abban az esetben a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 4000 Ft +Áfa (27%) takarítási díjat számláz ki az adott termet használó közösségnek, klubnak, egyesületnek stb.. Abban az esetben, ha a termet igénylő közösségek nem takarítják ki és a takarításért kért összeget sem fizetik ki, az aktuális házirend alapján ezeket a csoportokat a kulturális központ vezetője kitiltathatja a Civil Házból. A kitiltás visszavonásig érvvényes, amelyről a kulturális központ igazgatója ajánlott levélben értesíti az érintett közösséget.  
 • A Civil Ház helyiségeiben tartózkodni kiskorúaknak (14 éves korig) csak felügyelettel lehet (klubvezető, tanár, tanfolyamvezető, szülő, felnőtt stb.).
 • Az esetlegesen bekövetkező balesetekért minden esetben a kísérő személy a felelős.
 • Aki az intézmény berendezéseit, tárgyait megrongálja vagy tönkreteszi, köteles az általa okozott kárt megtéríteni. Kis- és fiatalkorú esetében a felelősség a gondviselőé. 
 • A gyermek- és ifjúsági csoportok vezetői felelősek az intézmény területén a házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért, illetve fokozottan figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyon biztonságára. 
 • Kérjük, a helyiségek használatának befejezésekor kapcsolják le a villanyt a Civil Ház helységeiben (mosdók, termek).
 • A Civil Ház rendezvényein ittas ember nem vehet részt, és az eseményről kizárható.
 • A párhuzamosan folyó programok zavartalan lebonyolítása érdekében, kérjük, figyeljenek egymás igényeire és hangoskodással ne zavarják a másik fél rendezvényeit. 
 • Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a kifüggesztett menekülési útvonal tábla utasításait.
 • A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, ebben az esetben a hivatalos gondnok kérheti a rendőrség segítségét. 
 • Teremhasználati igényüket kérjük a művelődésszervezői iroda munkatársának írásba leadni és a központi naptárba bejegyeztetni, minimum a foglalkozás előtti két héttel. 
 • A foglalkozás előtt és után minden esetben a Civil Ház hivatalos gondnokának a feladata a mérőállások leolvasása (víz, villany, stb.). Ennek dokumentációját a hivatalos gondnok köteles ellenjegyeztetni az adott közösség vezetőjével.  A Civil Ház nyitásáért és zárásáért kizárólag a hivatalos gondnok gondoskodik, aki az esemény végén élesíti a ház riasztóját is. A Civil Ház kulcsait kizárólag a hivatalos gondnok kezelheti, azt idegen személynek semmi esetben sem adhatja ki. 
 • Az előzetesen lefoglalt termeket amennyiben azt társas alkalmak, családi események, évfordulók, baráti összejövetelek zenés – táncos rendezvényeire használják a házirend szerint ezek az alkalmak minden esetben kizárólag éjfélig tarthatóak. 
 • A hivatalos gondnoknak leadott illetve a szóbeli bejelentéseket (programokat, eseményeket) nem áll módunkban elfogadni. 
 • A Civil Ház vendégei az intézménybe való belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják és törekednek annak betartására.  
 • Észrevételeivel, javaslataival, kezdeményezésével és munkánkkal kapcsolatos közlésével tiszteljen meg bennünket, hogy azt a jövőben is az Ön megelégedésére végezhessük!

Szeretettel köszöntjük, reméljük, jól érzi magát a Civil Házban.

Nagykőrös, 2015. november 1.
           László Ditta
                 igazgató