Könyvtárhasználati szabályzat

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
Szabó Károly Városi Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzata
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. törvény és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklődő – természetes és jogi személy – számára nyitott. A könyvtár egyes szolgáltatá­sainak vagy azok valamely csoportjának igénybe vételét tagsághoz – beiratkozáshoz, regisztrációhoz – köti.
Melyek azok a szolgáltatások, amelyekre a könyvtárhasználók beiratkozás nélkül, regisztrációval jogosultak:
 • a dokumentumok helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • könyvtári dokumentumról másolat készítése,
 • könyvajánlás, tájékoztatás,
 • a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információk,
 • az internet szolgáltatás igénybevétele,
A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni.
Mely szolgáltatások vannak beiratkozáshoz kötve:
 • a könyvtári dokumentumok meghatározott részének kölcsönzése,
 • dokumentumok előjegyzése,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • irodalomkutatás (bibliográfiák, irodalomjegyzékek) készítése,
 • számítógépes szolgáltatások: CD-ROM adatbázisok használata. (Az internet használatához csak regisztráció szükséges.)
 • NAVA és Arcanum adatbázisok használata,
 • havonta egy óra ingyenes internetezés.
 
Mit jelent a beiratkozás és a regisztráció? 
A könyvtárhasználó adatainak nyilvántartásba vétele, a könyvtár használatához szükséges egységes kölcsönzői olvasójegy (beiratkozott olvasók részére) ill. látogatójegy (regisztrált olvasók részére, mely a szolgáltatások korlátozott igénybe vételére jogosít) kiadása. A regisztrálás ingyenes, és nincs kezességhez kötve.
 
3. 1 Beiratkozás:
Kik iratkozhatnak be a felnőtt részlegbe:
 • cselekvőképes nagykorú magyar állampolgárok;
 • 18 év alatti és más nem cselekvőképes személyek törvényes képviselőjük készfizető kezessége mellett;
 • tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi állampolgárok;
 • magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgárok a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
 • más külföldi állampolgárok magyar állampolgár készfizető kezessége mellett.
Kik iratkozhatnak be a gyermekrészlegbe:
 • 14 év alatti olvasók törvényes képviselőjük készfizető kezessége mellett.
A felnőttrészlegbe beiratkozók – külön beiratkozási díj fizetése nélkül – igénybe vehetik a gyermekrészleg szolgáltatásait is.
3. 2 Az olvasójegy és a látogatójegy 365 napra érvényes. Az érvényességi idő a beiratkozás vagy a regisztrálás dátumától számít.
A készfizető kezessel váltott olvasójegy érvényessége megszűnik a kezesség visszavonásának napján.
Az olvasójegy és a látogatójegy másra nem ruházható át, elvesztésüket a könyvtárban azonnal be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az elveszett kölcsönzői olvasójegyet és a látogatójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja
3. 3 A beiratkozáskor, a regisztráláskor, a kezesség vállalásakor és az adatok megváltozásakor az adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. (Szükséges: lakcímkártya és személyigazolvány vagy útlevél, a 6-14 éves olvasók adatainak igazolásához diákigazolvány és lakcímkártya.) A személyes adatokban történő változást a későbbiekben az olvasó köteles bejelenteni. A személyi adatok védelméről a könyvtár gondoskodik.
A beiratkozáshoz, a regisztrációhoz és a kezesség vállalásához szükséges kötelező adatok:
 • név, születési családi és utónév,
 • anyja születési családi és utóneve,
 • születési hely és idő,
 • állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím,
 • a személyi igazolvány vagy az útlevél száma.
 
(Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy - statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében - önként szíveskedjenek közölni a következő adatokat is: munkahely neve, címe, foglalkozás, legmagasabb iskolai végzettség, valamint elérhetőségüket: telefonszám, e-mail cím.)
 
3. 4. A beiratkozás ingyenes 16 év alattiak, 70 év felettiek és közgyűjteményi dolgozók részére. A súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi igazolással rendelkezők beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek. Kedvezményesen iratkozhatnak be a nyugdíjasok, diákok és a  pedagógusok.
 
3. 5. A beiratkozással egyidejűleg az olvasó Belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezett­séget vállal a könyvtár- és internethasználat szabályainak betartására. A belépési nyilatkozat aláírásával az aláíró felelősséget vállal a dokumentum elvesztése, a visszahozatal elmulasz­tása, vagy a késedelmes visszahozatal miatt felmerülő költségek megtérítéséért. Tudomásul veszi, hogy adataiban történt változást köteles bejelenteni.
A beiratkozott/regisztrált olvasó olvasójegyét, látogatójegyét köteles megőrizni, és könyvtárhasználat alkalmával az olvasószolgálati pultnál leadni.
Milyen dokumentumok és hogyan kölcsönözhetőek? 
A beiratkozott olvasók kölcsönözhetik a kölcsönzőtermi könyvállományt, és a bekötetlen folyóirat-állományt - a legfrissebb számok kivételével.
A kézikönyveket és a folyóiratok legfrissebb számait valamennyi olvasó helyben használ­hatja. Beiratkozott olvasók számára - egyedi elbírálás alapján - a kézikönyvek ettől eltérően hétvégére, és a zárva tartás idejére kölcsönözhetők.
A helyismereti gyűjtemény, az olvasótermi szótárak, lexikonok és védett könyvek kizárólag helyben használhatóak.
 
4. 1 A kölcsönzési idő a kölcsönzőtermi könyvek esetében 30 nap, amely 1 alkalommal hosszabbítható. Amennyiben az adott műre előjegyzés van, hosszabbításra nincs mód. Kölcsönözhető dokumentumok mennyisége: egy alkalommal maximum 6 db könyv és 6 db folyó­irat kölcsönözhető. A folyóiratok kölcsönzési határideje 10 nap.
4. 2 A felnőtt könyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött művekre az olvasó kérésére előjegyzéstveszünk fel, a mű beérkezéséről az olvasót értesítjük. Az előjegyzett könyveket a kiértesítéstől számított 1 hétig tesszük félre. Ha ez alatt az idő alatt nem jelentkezik érte, akkor a könyv visszakerül a forgalomba.
4. 3 Ha a könyvtárban nincs meg a kívánt dokumentum, igény esetén könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezzük. A visszaküldés költsége az olvasót terheli.
Mind az előjegyzésről, mind pedig a könyvtárközi kölcsönzésről az olvasó űrlapot tölt ki, melyben vállalja a kérés feltételeit.
4. 4 A dokumentumok elvesztése esetén az olvasó a dokumentum napi forgalmi értékének 100-150 %-át köteles megfizetni. Ritka, értékes, ill. nehezen beszerezhető dokumentum esetében a könyvtár igényt tarthat a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányára. Ugyanezen rendelkezés irányadó a rongálás/rongálódás esetében is.
4. 5 Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díjon felül a késedelmes olvasót terhelik a követelés érvényesítése érdekében felmerült költségek is (pl. postaköltség, nyomtatványok ára), melyekről a könyvtár honlapján,  a Szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.
5. A könyvtári fénymásoló szolgáltatást és nyomtatást (a szerzői jog tiszteletben tartásával) térítési díj ellenében bárki kérheti. A könyvtár nem vállalkozik közízlést sértő másolatok készítésére.
6. Az olvasók kötelesek a könyvtárhasználat során a könyvtárakban általában elvárható viselkedésttanúsítani. A többi olvasó művelődését, munkáját indokolatlanul zavaró személyt, továbbá a szándékos károkozáson, vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyt az intézmény – minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett – korlátozhatja használati jogait illetően, szükség szerint vele szemben kártérítési igénnyel léphet fel. Az olvasói terekben étkezni, italt fogyasztani nem szabad. A mobil telefon néma üzemmódban, diszkréten használható. A könyvtár épületében tilos a dohányzás.
7. A ruhatár használata díjtalan és kötelező, de értékeit az olvasó tartsa magánál. A kölcsönző térbe 15 x 20 cm-nél nagyobb kézitáska, táska nem vihető be.
8. Bármilyen plakát, szórólap csak a könyvtárvezető engedélyével helyezhető el.
10. A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó  Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának módosítását a könyvtárhasználók is kezdeményezhetik.