Gyűjteményeink 

Régészeti gyűjtemény

A kőrösi határban az 1950-es, 60-as években folytatott ásatások anyaga teremtette meg a régészeti gyűjteményt. Ez tartalmaz kőeszközöket, vaskori, réz- és bronzkori, népvándorláskori szerszámokat, edényeket és fegyvereket. Nagykőrös honfoglalás előtti történetének legjobban dokumentált része az avar kor (568-804). Ebből a korból származik a múzeum egyik legjelentősebb kincse, az avar fejedelmi kard. Nagykőrös külterületén, az ún. Fekete határrészen honfoglaló magyar sírját tárták fel a régészek. Az Árpád-kori edények, fegyverek, pénzérmék, vaseszközök a város határában lévő volt faluhelyekről kerültek elő, dr. Balanyi Béla múzeumvezető ásatásai nyomán. A XIII. századból származik a múzeum másik ékessége, az ún. ludasi kereszt, amely egy aranyozott bronz körmeneti kereszt, Krisztus-korpusszal. A szomszédos Nyársapáton folytatott régészeti feltárás során értékes XIV-XVI. századi vaseszközök és reneszánsz kályhaszemek kerültek elő. 


Néprajzi gyűjtemény


A néprajzi gyűjtemény alapját V. Faragó Eszter nagykőrösi óvónő magángyűjteménye vetette meg, ma már ritkaságszámba menő tárgyakkal. Legértékesebb darabjai a díszesen faragott borotvatokok, mángorlók, a faragott és festett népi bútorok, cserépedények, szőttesek, hímzések. Számottevő a múzeum céhesipari anyaga is. A nagykőrösi céhek emlékei a céhládák, behívótáblák, cégérek, pecsétnyomók, vándorkönyvek, szabadulólevelek, céhszabályzatok. 1617-ből való a szabó céh ezüst pecsétnyomója, a nagykőrösi csizmadia céh által kiállított szabaduló levél pedig 1837-ben készült. A levél felső részén Nagykőrös korabeli ábrázolása látható Balla Liborius rajza alapján. Számos fontos mezőgazdasági munkaeszközt őriz a múzeum, így például tövisboronát, sarlókat, cséphadarót, vasvillákat, üllőt, ekevasat, billyogzókat. A viseleti gyűjtemény díszei a szűcsök, szűrszabók készítette ködmön, suba, cifraszűr. A gyűjteményben megtalálhatók a Nagykőrösön virágzó szőlő- és gyümölcstermesztés eszközei, szerszámai is: metszőollók, karaszolók, szőlőprés stb. A múzeum kerámiagyűjteményét alkotják a díszes gyertyamártók, butellák, fazekak, korsók, lábasok. Legrégibb darabja a varga céh zöldmázas korsója 1698-ból. A gyűjtemény értékei a híres Molnár Dániel-féle műhely cserépkályhái, épületdíszei is.

A múzeum jelentős fejfagyűjteménnyel rendelkezik, dr. Novák László múzeumigazgató több évtizedes gyűjtőmunkájának  jóvoltából. A Duna-Tisza köze protestáns temetőinek értékes népművészeti emlékei a díszes faragású fejfák. 

 
Történeti gyűjtemény

A történeti dokumentációs gyűjtemény alapját képezik a Dezső Kázmér polgármester által összegyűjtött, Nagykőrösre vonatkozó fényképek, szóróanyagok. Dr. Molnár Gyula 1848-as falragaszokat, iratokat és tárgyakat adományozott a múzeumnak. A gyűjtemény jelentős részét alkotják a különböző családi hagyatékok (Bakos, Jalsoviczky, Molnár, Gaál Ambrus). Dr. Antal Vilmos hagyatékában első világháborús dokumentumokat és tárgyakat találunk, közöttük korabeli fényképeket és hadifogoly emlékeket. Szintén jelentős dr. Ványi Jenő gyűjtése a Gubody – Beretvás – Mentovich családokról. A gyűjtemény nagyszámú, helytörténeti fontosságú iratot, nyomtatványt, képeslapokat, röplapokat, fényképeket, plakátokat tartalmaz. 

A tárgyi gyűjtemény változatos összetételű: fegyverek, emléktárgyak, zászlók, viseletek, érmék, jelvények, olajnyomatok, festmények, különféle használati tárgyak, pipák stb. alkotják. A legrégebbi tárgyi emlékek: egy török lovas katona rézkengyele a hódoltság korából, Nagykőrös város pecsétnyomója 1686-ból, és egy kuruc kori szablya, az ún. „fringia”. A gyűjtemény értékei az 1848-as nemzetőr tiszti fegyverek, az ellenségtől zsákmányolt térképek és egy lovasnemzetőr zászló. Az első és a második világháborúból különböző hadi felszereléseket, katonasapkákat stb. őriz a múzeum. Kiemelkedő fontosságúak az Arany Jánoshoz és családjához kötődő tárgyak: a költő pipája, óratartója, felesége melltűje, Juliska karkötője, bibliajelzője, étkészlete, az általa horgolt úrasztali terítő stb. Fontos ipartörténeti anyag a megszűnt Nagykőrösi Konzervgyár gyártörténeti múzeumának gyűjteménye, amely az Arany János Múzeumba került.


 

Irodalomtörténeti gyűjtemény

A gyűjtemény legfontosabb egysége az Arany Jánoshoz kapcsolódó iratanyag: kéziratok, levelek, iskolai dolgozatok, széptani és irodalomtörténeti jegyzetek, melyeket Arany diktált tanítványainak. E dokumentumok gyűjtését hosszú időn keresztül az Arany János Emlékmúzeum vezetője, dr. Törös László végezte, nagy lelkesedéssel. Ugyancsak értékesek Arany János tanártársa, Szász Károly iratai és levelezése. Értékes része a gyűjteménynek Márton Barna nagykőrösi karnagy hagyatéka. Ebben Kodály Zoltánnak Márton Barnához írt levelei, üdvözlőlapjai és Kodálynak nagykőrösi látogatásai során készült fényképei találhatók.


 

Képző- és iparművészeti gyűjtemény

 A gyűjteményben sok festmény, közöttük több arckép is található, melyek a tehetős nagykőrösi cívis polgárokat ábrázolják. Sok közülük kőrösi származású festők munkája (Remsey Jenő, Biczó Géza, Kladács Alajos). A múzeum őrzi többek között Rácz József festőművész több grafikáját, akvarelljét, Fajka János grafikáit és tűzzománcát, Miklosovits László Arany-illusztrációit. 
 
Az iparművészeti gyűjtemény legszebb darabjai közé tartoznak a kőrösi kisnemesi kúriákból származó intarziás klasszicista bútorok. A mezővárosi polgári életmódot reprezentálják a porcelán és üvegtárgyak, melyek nagyrészt V. Faragó Eszter gyűjtése nyomán kerültek a múzeumba. A gyűjtemény értékei Badár Balázs szecessziós stílusú kerámiái, Borsos Miklós, Csikai Márta, Győrffi Sándor szobrászművészek által készített Arany-emlékérmek, valamint Molnár Elek nagykőrösi keramikusművész több alkotása.

 

Múzeumi szakkönyvtár 

A könyvtár zárt tudományos szakkönyvtár, mely részben muzeális gyűjtemény is. Közel 18 ezres állománnyal rendelkezik. Elsősorban a könyvek, de a periodikák száma is jelentős. Fő gyűjtőköre a néprajz, régészet, irodalomtudomány, történettudomány, szépirodalom, helytörténet, muzeológia. Kiemelt helyen szerepel Arany János életével, munkásságával, Nagykőrösön töltött éveivel kapcsolatos művek gyűjtése. A helytörténeti dokumentumok elsősorban Nagykőrös életére, történetére, fejlődésére, múltjára koncentrálódnak. Gazdagítják az állományt a Nagykőrösön élő és élt írók, költők művei is. A múzeum öt önálló sorozattal rendelkezik: Az Arany János Múzeum Közleményei, Az Arany János Múzeum Kismonográfiái, Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfiái, Nagykőrös Város Monográfiája, Archivum Musei de János Arany Nominati. Jelentős az ország más múzeumaitól cserekiadványként kapott múzeumi kiadványok száma is.

 

Adattár 

Az adattári dokumentumok nagyrészt ajándékozás útján kerültek a múzeumba. Gyűjtőköre átölel több tudományágat, úgymint a néprajz, régészet, helytörténet, muzeológia, irodalomtörténet. Gyűjtőterülete elsősorban Nagykőrös valamint Pest megye. Tartalmaz jelentős kéziratokat, gépiratokat. Itt kerülnek elhelyezésre az Arany János Múzeum muzeológusai (mint például dr. Balanyi Béla, dr. Novák László, dr. Simon László, Farkas Péter, Mészáros László stb.) által készített tanulmányok, konferencia előadások, újságcikkek szövegei. De helyet kapnak itt a múzeum által rendszeresen megtartott interdiszciplináris konferenciák előadóinak szövegei is. Az anyag sokrétűségét mutatja, hogy találhatunk itt térképeket, kiállítások megnyitóbeszédeit, a múzeum vendégkönyveit, időszaki kiállítások feliratait, ásatásokon készült dokumentációkat.