KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Könyvtárhasználati szabályzat (kivonat)

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. törvény és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklődő – természetes és jogi személy – számára nyitott. A könyvtár egyes szolgáltatásainak vagy azok valamely csoportjának igénybe vételét tagsághoz – beiratkozáshoz, regisztrációhoz – köti.

1. Melyek azok a szolgáltatások, melyekre a könyvtárhasználók beiratkozás nélkül, regisztrációval jogosultak:
• könyvtárlátogatás,
• a dokumentumok helyben használata,
• az állományfeltáró eszközök használata,
• könyvtári dokumentumról másolat készítése,
• könyvajánlás, tájékoztatás,
• internet szolgáltatás igénybevétele,
• a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információk.

A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni.

2. Mely szolgáltatások vannak beiratkozáshoz kötve:
• könyvtári dokumentumok meghatározott részének kölcsönzése,
• dokumentumok előjegyzése,
• könyvtárközi kölcsönzés,
• irodalomkutatás (bibliográfiák, irodalomjegyzékek) készítése,
• számítógépes szolgáltatások: CD-ROM adatbázisok használata. (Az internet használatához csak regisztráció szükséges.)
• NAVA és Arcanum adatbázisok használata,
• havonta egy óra ingyenes internetezés.

3. Mit jelent a beiratkozás és regisztráció?
A könyvtárhasználók nyilvántartásba vétele, a könyvtár használatához szükséges egységes kölcsönzői olvasójegy (beiratkozott olvasók részére) ill. látogatójegy (regisztrált olvasók részére, mely a szolgáltatások korlátozott igénybevételére jogosít) kiadása. A regisztrálás ingyenes, és nincs kezességhez kötve.

3.1 Beiratkozás
Kik iratkozhatnak be a felnőtt részlegbe:
• cselekvőképes nagykorú magyar állampolgárok
• 18 év alatti és más nem cselekvőképes személyek törvényes képviselőjük készfizető kezessége mellett,
• tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi állampolgárok,
• magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgárok a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel,
• más külföldi állampolgárok magyar állampolgár készfizető kezessége mellett.

Kik iratkozhatnak be a gyermekrészlegbe:

• 14 év alatti olvasók törvényes képviselőjük készfizető kezessége mellett.

A felnőtt részlegbe beiratkozók – külön beiratkozási díj fizetése nélkül – igénybe vehetik a gyermekrészleg szolgáltatásait is.

3.2 Az olvasójegy és a látogatójegy 365 napra érvényes. Az érvényességi idő a beiratkozás vagy a regisztrálás dátumától számít.
A készfizető kezessel váltott olvasójegy érvényessége megszűnik a kezesség visszavonásának napján.
Az olvasójegy és a látogatójegy másra nem ruházható át, elvesztésüket a könyvtárban azonnal be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az elveszett kölcsönzői olvasójegyet és a látogatójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.

3.3 Beiratkozáskor, a regisztráláskor, a kezesség vállalásakor és az adatok megváltozásakor az adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. (Szükséges: lakcímkártya és személyigazolvány vagy útlevél, a 6-16 éves olvasók adatainak igazolásához diákigazolvány és lakcímkártya.) A személyes adatokban történő változást a későbbiekben az olvasó köteles bejelenteni. A személyi adatok védelméről a könyvtár gondoskodik.

A beiratkozáshoz, regisztrációhoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

• név, születési családi és utónév,
• anyja születési családi és utóneve,
• születési hely és idő,
• állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím,
• a személyi igazolvány vagy az útlevél száma.

(Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy - statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében - önként szíveskedjenek közölni a következő adatokat is: munkahely neve, címe, foglalkozás, legmagasabb iskolai végzettség, valamint elérhetőségüket: telefonszám, e-mail cím.)

3.4 A beiratkozás díja egy évre 1200.- Ft.
A beiratkozás ingyenes 16 év alattiak, 70 év felettiek és közgyűjteményi dolgozók részére. A súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi igazolással rendelkezők beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek. Kedvezményesen iratkozhatnak be a nyugdíjasok, diákok és a pedagógusok.

3.5 A beiratkozással egyidejűleg az olvasó Belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtár- és internethasználat szabályainak betartására. A belépési nyilatkozat aláírásával az aláíró felelősséget vállal a dokumentum elvesztése, a visszahozatal elmulasztása vagy a késedelmes visszahozatal miatt felmerülő költségek megtérítéséért. Az olvasó Adatvédelmi nyilatkozatot ír alá, mellyel hozzájárul adatainak kezeléséhez. Tudomásul veszi, hogy az adataiban történt változást köteles bejelenteni.

A beiratkozott/regisztrált olvasó olvasójegyét, látogatójegyét köteles megőrizni és könyvtárhasználat alkalmával az olvasószolgálati pultnál leadni.

4. Milyen dokumentumok és hogyan kölcsönözhetőek?
A beiratkozott olvasók kölcsönözhetik a kölcsönző termi könyvállományt, és a bekötetlen folyóirat-állományt – a legfrissebb számok kivételével.
A kézikönyveket és a folyóiratok legfrissebb számait valamennyi olvasó helyben használhatja. Beiratkozott olvasók számára – egyedi elbírálás alapján – a kézikönyvek ettől eltérően hétvégére, és a zárva tartás idejére kölcsönözhetőek.
A helyismereti gyűjtemény, az olvasótermi szótárak, lexikonok és védett könyvek kizárólag helyben használhatóak.

5. A kölcsönzési idő a kölcsönzőtermi könyvek esetben 30 nap, amely 1 alkalommal hosszabbítható. Amennyiben az adott műre előjegyzés van, hosszabbításra nincs mód.

Kölcsönözhető dokumentumok mennyisége: egy alkalommal maximum 6 db könyv és 6 db folyóirat kölcsönözhető. A folyóiratok kölcsönzési határideje 10 nap.

A felnőtt könyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött művekre az olvasó kérésére előjegyzést veszünk fel, a mű beérkezéséről az olvasót értesítjük. Az előjegyzett könyveket a kiértesítéstől számított 1 hétig tesszük félre. Ha ez alatt az idő alatt nem jelentkezik érte, akkor a könyv visszakerül a forgalomba.

Ha a könyvtárban nincs meg a kívánt dokumentum, igény esetén könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezzük. A visszaküldés költsége az olvasót terheli.
Mind az előjegyzésről, mind pedig a könyvtárközi kölcsönzésről az olvasó űrlapot tölt ki, melyben vállalja a kérés feltételeit.

6. A dokumentumok elvesztése esetén az olvasó a dokumentum napi forgalmi értékét köteles megfizetni. Ritka, értékes, ill. nehezen beszerezhető dokumentum esetében a könyvtár igényt tarthat a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányára. Ugyanezen rendelkezés irányadó rongálás/rongálódás esetében is.

7. Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díjon felül a késedelmes olvasót terhelik a követelés érvényesítése érdekében felmerült költségek is (pl.: postaköltség, nyomtatványok ára), melyekről a könyvtár honlapján, a Szolgáltatások menüpontban tájékozódhat

8. A könyvtári fénymásoló és nyomtató szolgáltatást (a szerzői jog tiszteletben tartásával) térítési díj ellenében bárki igénybe veheti. A könyvtár nem vállalkozik közízlést sértő másolatok készítésére.

9. Az olvasók kötelesek a könyvtárhasználat során a könyvtárakban általában elvárható viselkedést tanúsítani. A többi olvasó művelődését, munkáját indokolatlanul zavaró személyt, továbbá a szándékos károkozáson, vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyt az intézmény – minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett – korlátozhatja használati jogait illetőn, szükség szerint vele szemben kártérítési igénnyel léphet fel. Az olvasói terekben étkezni, italt fogyasztani nem szabad. A mobil telefon néma üzemmódban, diszkréten használható. A könyvtárépületben tilos a dohányzás!

10. A ruhatár használata díjtalan és kötelező, de értékeit az olvasó tartsa magánál. A kölcsönző térbe 15 x 20 cm-nél nagyobb kézitáska, táska nem vihető be.

11. Bármilyen plakát, szórólap csak a könyvtárvezető engedélyével helyezhető el.

12. A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatának módosítását a könyvtárhasználók is kezdeményezhetik. 

korosikultura.hu

Hírlevél

Adatvédelmi szabályzat
Értesüljön első kézből a rendezvényeinkről, eseményeinkről!

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához. A részletes leírást megtalálja az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN.